تغییرات تلفنهای استان

کد شهرستان اراک از 0861 به 086 تغییر نموده و به شماره تلفنها نیز پیش شماره 3 اضافه شده است.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری