گروه های آموزشی

گروه هاي آموزشي

گروه الهيات

نام قسمت

دورنگار

مدير گروه الهيات(دكترخوش منش)

361

مدير گروه زبان انگليسي

351

دكترطيبي و حقي

360

دكترقاسمي،خانم احساني،دكتردشتي

362

دكتر عامريان - كشاورز

348

گروه تاريخ

دكتر احمديان - رجايي

358

مديرگروه تاريخ

336

دكتر يزداني

347

دكترسلطانيان،دكترناصري راد

332

آقايان حسيني - حري

349

دكتر اصلاني

334

لابراتور زبان

284

گروه معارف

مدير گروه معارف

337

32768243

مدير گروه ادبيات

370

حسن بيگي ، ابراهيمي راد

329

خانم دكتر داوودي

371

دفتر گروه

335

دكتر جمالي- دكترعبدالهيان

366

گروه ادبيات عرب

خانم دكتر صهبا

367

مدير گروه

363

دكتر مشيدي

368

دكتر رجبي ، اناري

364

دكتر ذوالفقاري - خانم دكتر موسوي

369

گروه تربيت بدني

دكترگلپايگاني ، طاهري

340

مدير گروه

353

دكترخواجوي،خسروي زاده

341

آقايان عبدي - شاه حسيني

352

ميناسيان

342

دكتر

357

خانم دكترشهرجردي،حسن بيگي

343

دكتر هاشمي مقدم

355

دكترخلجي

344

خانمها ذوالقرنين - صياد

354

آقايان مينا - موسوي پور

356

دفتر صمعي و بصري

280

دانشكده كشاورزي

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

رييس دانشكده

390

32761007

32761007

آموزش و اموردانشجويي

408

مدير گروه باغباني

227

معاونت اداري

411

مدير گروه آبياري

228

گروه گياهان دارويي

412

گروه مهندسي آب

229

خدمات

413

دانشكده فني و مهندسي

نام

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

رييس دانشكده

5000

شورای صنفی

5013

دفتر ریاست دانشکده

5005

بسیج دانشجویی

5014

معاونت اداری و مالی

5200

انجمن هاي علمي

5015

حسابداری

5201

تحصیلات تکمیلی

5109

تدارکات

5202

انتشارات

5110

دفتر ارتباط با صنعت

مخابرات

34173446-8

دبیرخانه

5007

اتاق کنفرانس

5008

حراست

5009

دفتر نهاد

5010

آبدارخانه

5011

کارشناس دانشجویی

5012

گروهای آموزشی دانشکده فنی

گروه عمران

گروه شیمی

مدیر گروه

5300

مدیر گروه

5400

کارشناسان گروه

کارشناسان گروه شیمی

منصور صیدی

5301

عابدین بخشی

5401

هادی حمزه لوییان

5302

عاطفه یگانه

5402

اساتید گروه

اساتید گروه

دکتر علیرضا آذربخت

5304

دکتر علیرضا فضلعلی

5403

دکتر سعید مقیمی

5305

دکتر عبدالرضا مقدسی

5404

دکتر اصغر لادریان

5306

دکتر مصطفی کشاورز

5405

دکتر مهدی درخشندی

5307

دکتر ابوالفضل براتی

5406

دکتر سید حمید هاشمی

5308

دکتر صادق مرادی

5407

دکتر علی سنایی راد

5309

دکتر کاظم مطهری

5408

دکتر ابوطالبی

5310

دکتر حسین امانی

5409

آزمایشگاههای عمران

دکتر محسن حسینی

5410

آز مکانیک خاک

5311

دکتر عزت اله جودکی

5411

آز مکانیک سنگ

5312

دکترسید تقی میری

5412

آز مقاومت مصالح

5313

آزمایشگاههای شیمی

آز مصالح ساختمانی

5314

سیالات و هیدرولیک

5413

آز تکنولوژی بتن

5315

انتقال حرارت

5414

آز هیدرولیک و سیالات

5316

کنترل فرایند

5415

آز روسازی

5317

عملیات واحدها

5416

تحقیقات مهندسی شیمی

5417

شیمی پلیمرها

5418

خواص پلیمرها

5419

محیط زیست وبیوتکنولوژی

5420

نفت

5421

گروه کامپیوتر

گروه برق

مدیر گروه

5500

مدیر گروه

5600

کارشناسان گروه

سپیده ابوالمعالی

5501

سمیرا جلالوندی

5502

سعید احدی

5503

اساتید گروه

دانشكده ادبيات و علوم انساني

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

رييس دانشكده

376

32760104

32760104

آموزش دانشكده ادبيات

338

32767310

معاون اداري و مالي

372

امور فرهنگي

403

32767310

معاون آموزشي

376

32777400

دانشكده علوم پايه

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

نام قسمت

داخلي

مستقيم

دورنگار

رييس دانشكده

2071

شبكه رايانه

2125

دفتر رييس دانشكده

2070

34173400

34173406

آمفي تاتر

2127

معاون اداري و مالي

2080

34173421

34173421

سلف سرويس

2128

معاون آموزشي و پژوهشي

2082

34173414

34173414

آشپزخانه

2106

تحصيلات تكميلي

2083

امورتغذيه

2107

34173437

آموزش

2084

4173419

آبدارخانه

2075

حراست

2087

34173422

34173422

انجمن علمي زيست وشيمي

2116

اتاق شورا

2073

انجمن علمي رياضي وفيزيك

2117

دبيرخانه

2074

دفترنهاد رهبري

2077

34173417

اتاق اساتيد

2076

انتشارات

2122

مسيول كتابخانه

2085

امور مالي

2082

امور دانشجويي

2132

4173419

دفتر جهاد

2119

كتابخانه

2086

دفتر خدمات

2100

گروههاي آموزشي

2124

4173415

شوراي صنفي

2118

آبدارخانه گروه ها

2069

2069

بسيج دانشجويي

34173316

امور دانشجويي و فرهنگي

2074

دفتر نهاد خواهران

2047

دانشجويان دكتري

2123

گروه هاي آموزشي دانشكده علوم پايه

گروه  زيست

گروه فيزيك

مدير گروه زيست

2030

34173317

مدير گروه فيزيك

2050

34173318

گروه آموزشي زيست

2024

گروه آموزشي فيزيك

2051

دكتر شايسته فر

2024

دكتر ذوالانواري  دكتر پور ايماني

2052

دكتر ملك سليماني

2025

دكتر قرخي - حسن خليلي

2053

دكتر آبنوسي - دكترصفايي

2026

دكتر ابوالحسني- محمدرضاجعفري

2054

دكتر نوري  دكترعسگري

2027

دكتر نبيوني

2055

دكتر شريعت زاده - دكتر امير جاني

2028

دكتر حميدي - دكترميرزايي

2056

دكتر مويدي - دكترمهدي ميرزايي

2057

دكترزنده نام - دكترصادقي

2058

گروه شيمي

گروه رياضي

مدير گروه شيمي

2040

34173415

گروه رياضي

2061

گروه آموزشي شيمي

2051

مديرگروه رياضي

2060

34173416

خانم خاقاني نژاد - خانم كلاته

2032

دكترسهرابي

2062

دكترخانمحمدي

2033

دكترپاكياري واميرمافي

2063

دكتر فقيهي

2034

سيدنوراله موسوي

2064

دكتر اماني

2035

دكترنشواديان و پارچه طلب

2065

دكتر نظري و سيدجوادي

2066

دكترسپهريان و ريخته گرزاده

2067

دكترعرفي و فولادي

2037

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری