برگزاري مراسم دانشجويان شاهد و ايثار گر جديدالورود

2015_10_03/IMG_0334.jpg006.jpg 2015_10_03/IMG_0318.jpg004.jpg 2015_10_03/IMG_0329.jpg-005.jpg 2015_10_03/IMG_0308.JPG 2015_10_03/IMG_0295.jpg-002.jpg 2015_10_03/IMG_0289.jpg-001.jpg

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک